การจัดการความรู้ (KM)
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


1. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
           เรื่องเล่า KM
2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
          เรื่องเล่า KM