Link สำนักงานเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
 
Link หน่วยงานเกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
 กรมบัญชีกลาง
 สำนักงบประมาณ
 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
 สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
คำสั่ง
คำสั่งมอบหมายงาน
คำสั่งมอบอำนาจ 3928/2565 เรื่องการ
มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
   - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ก
   - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ข
   - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ค
   - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ง
 
ระเบียบต่าง ๆ
การเงิน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงินและการ นำ ส่งเงินคลัง พ.ศ. 2565
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ. 2560
 
พัสดุ
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
งานสารบรรณ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560
 
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2542
 
แบบฟอร์ม
- แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
- แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบใบลาอุปสมบท
  - หนังสือรับรองการลาอุปสมบท
  - หนังสือรับรองการลาสิกขา
- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
- แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงานวิจัย
- แบบใบลาติดตามคู่สมรส
- แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรคภาพด้านอาชีพ
- แบบยกเลิกวันลา
- แบบขอนุมัติเดินทางไปราชการ
- แบบใบเบิกค่ารักษพยาบาล
- แบบใบเบิกค่าศึกษาบุตร
 
แบบฟอร์มรับสมัครผู่้แทนวิสาหกิจชุมชน
- ประกาศการคณะกรรมการสรรหากรรมการฯ
 
- ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสากิจชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
หมู่ที่ 8 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร/โทรสาร. 0-3620-1137
E-mail : saraburi02@doae.go.th
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนัยนา ศฤงฆารชัย